Projekty

Interreg

 

Vítejte v zemí přírodního a kulturního dědictví, v Regionu Renesance

ATCZ185 Regionem Renesance proti proudu času (1. 6. 2019 – 30. 11. 2022) – Interreg ATCZ.

 

Podpora EFRR: 1 281 493,15 EUR (z toho Mikroregion Telčsko 201 102,35 EUR)

 

Hlavním cílem je zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví ve společném přeshraničním regionu. Vytvoříme interaktivní cyklotrasy plné zážitků (vyhlídky, kulturní i přírodní památky). Základem projektu bude přeshraniční archiv historických materiálů Regionu Renesance. Na archiv bude navazovat interaktivní průvodce – mobilní aplikace turisty provede po regionu a seznámí je s historií (zapomenutá sídla…), řemesly (kamenictví…) a přírodními fenomény (geologie…). Návštěvníky regionu chceme motivovat k trvale udržitelnému přístupu ke krajině
a kulturnímu dědictví Regionu Renesance.

V rámci tohoto projektu uděláme archeologické průzkumy zříceniny Štamberk a zříceninu sanujeme, aby byla bezpečná pro turisty a nehrozilo její další rozpadání. Lokalitu doplníme o turistický mobiliář a vzdělávací prvky. V Nové Říši vybudujeme naučnou bylinkovou stezku, v Urbanově postavíme vyhlídku nad údolím Dyje a v Mrákotíně vznikne naučná stezka s tématem těžby žuly.

 

 

Kameny bez hranic

Steine ohne Grenzen – SOG – KPF-02-142 (1. 4. 2020 – 31. 12. 2021) -Fond malých projektů Interreg

 

Celkové výdaje projektu 23.516,37 EUR, dotace 85%.

 

Jedná se o druhý společný projekt partnerů Geoparku Vysočina (GV) a Naturparku Blockheide (NB), který navazuje na předchozí skvělou spolupráci. Partneři mají zájem prohloubit svůj vztah, vzájemně se učit a rozvíjet společné know how v oblasti enviromentálního vzdělávání a turismu.
Území GV i NB je poutavé díky četným žulovým útvarům, které tvoří jedinečné skalní útvary. Společnými tématy obou území jsou žula, ochrana přírody, turismus a vzdělávání.
Partneři mají rozdílnou úroveň zkušeností z řízení turistické destinace. Vzájemná spolupráce má za cíl pozdvihnout úroveň partnera v oblastech, v kterých je druhý partner zkušenější. Partneři vycházejí z předpokladu 1+1=3. Spoluprací a sdílením zkušeností dosáhnou lepších výsledků a za nižší náklady.
Projekt předpokládá těsnou spolupráci partnerů na všech aktivitách a výstupech. Aktivity jsou zaměřené na vzdělávání dětí, posilování vztahu k místní krajině, tvorbě společné turistické strategie a vzájemnou propagaci.

Geopark Vysočina – strategický řízený geopark

ID O002923. 0001, 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

 

Výše dotace: 200 000 Kč (100%)

 

Předkládaný záměr navazuje na projekt „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“, realizovaný s podporou Kraje Vysočina v období od července 2018 do prosince 2019. Zaměřuje se na nastavení a realizaci konkrétních opatření pro další rozvoj Geoparku Vysočina, s cílem posílení jeho konkurenceschopnosti, atraktivity a prestiže v celorepublikovém i mezinárodním měřítku.

Jedná se především o posílení činnosti a spolupráce ve vědě, výzkumu a vzdělávání a praktické aplikace získaných vědeckých poznatků, které podpoří rozvoj turistického potenciálu geoparku, s uplatněním zejména v tvorbě či inovaci nástrojů a produktů udržitelného cestovního ruchu či v přípravě nových vzdělávacích a osvětových aktivit geoparku. Pestrá nabídka zajímavých aktivit, které drží krok s nejnovějšími vědeckými poznatky, má potenciál přilákat více návštěvníků či prodloužit dobu jejich pobytu na území geoparku. To přináší pozitivní dopady jak na hospodářský rozvoj území, tak na prohloubení znalostí obyvatel o území a posílení jejich sounáležitosti s regionem a krajinou. Plánované klíčové aktivity projektu budou zaměřeny na vědecko-výzkumnou činnost, ve spolupráci s institucemi výzkumné a akademické sféry, zejména Muzeem Vysočiny Jihlava, katedrou geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Národním přírodovědeckým muzeem, Českou geologickou službu a dalšími relevantními vědeckými pracovišti.

 

 

Geologická stezka geoparku Vysočina

 

PRV – ZSIF – Registrační číslo: 19/003/19210/563/146/001988 – 4. 2020 – 31. 12. 2020

 

Celkové výdaje projektu: 846.576,00 Kč

 

Cílem projektu je obnova a rozšíření současné geoexpozice. Chceme z místa udělat atraktivní turistickou lokalitu, na kterou se budou lidé rádi vracet.
Aby bylo místo turisticky zajímavé potřebuje novou náplň i formu. Fungující turistická lokalita musí plnit 3 základní funkce: 1) Odpočinek, 2) Informace a vzdělávání, 3) Zážitek. Všechny podmínky bude nová geoexpozice splňovat.
Lidé si odpočinou u nového posezení. Přímo v desce stolu bude zapuštěná historická mapa Roštejnské obory – veřejnost si bude moci přečíst základní informace.
Současná geoexpozice dostane novou podobu. Sjednotíme vzhled jednotlivých exponátů a sbírku rozšíříme o nové exponáty a modely. Informační tabule i popisky exponátů budou mít moderní obsah tak, aby byly snadno pochopitelné a to i pro malé děti.
Na expozici a mobiliář bude navazovat zážitková stezka. Děti budou vedeny po mlatové cestě mezi stromy. Na stezce budou překonávat nejrůznější překážky z přírodních materiálů.
Edukativní prvky a nový mobiliář (včetně odpadkového koše) přispěje k posílení vztahu lidí a přírody. Přímo i nepřímo tak pomůže k ochraně lesů a krajiny Národního geoparku Vysočina. Geoexpozice zvýší zájem lidí o přírodní vědy, lesní prostředí a ochranu přírody.
Nová podoba geoexpozice bude splňovat všechny požadavky na moderní turistickou lokalitu. Rodiče i děti si budou odnášet nové informace i spoustu zážitků.

 

 

Realizované projekty

 

Envi-vzdělávací spolupráce geoparku s Naturparkem

 

KPF-02-055 (23. 6. 2018 – 20. 9. 2019) – Interreg – Fond malých projektů

 

Celkové výdaje projektu: 551 452 Kč

 

V projektu započínáme spolupráci s rakouským Naturparkem Blockheide. Aktivity projektu jsou zaměřeny především na děti, ale i širokou veřejnost. Společně hledáme inspiraci a sdílíme si příklady dobré praxe. Společným cílem je motivování veřejnosti k častějšímu pobytu v přírodě a pěstování vztahu k místu, ve kterém žijí. V rámci projektu konkrétně realizujeme:

Soutěž o nejlepší Land Art, workshop stonebalancingu, školení pro učitele „Učíme v přírodě,“ Ekoden – setkání rakouských a českých žáků, vydáme brožury o přírodě v geoparku, uspořádáme výstavu fotografií a natočíme propagační video o geoparku.

 

Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark

 

Kraj Vysočina ID 002700.0001 (1. 7. 2018 – 31. 12. 2019)

 

Celkové výdaje projektu: 200 000 Kč

 

Díky podpoře Kraje Vysočina zrealizujeme:

 

Vytvoříme pracovní listy pro žáky a turisty, uspořádáme soutěž o nejlepší Land Art, zmapujeme nové geologické lokality a připravíme nové turistické produkty, upravíme tento web, zmodernizujeme geoexpozice u roštejnské obory a v Mrákotíně, vytiskneme turistické brožury a připravíme exkurze pro školy a skupinové výlety.